Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức . Kết quả rút gọn biểu thức là

Cho biểu thức . Kết quả rút gọn biểu thức  là

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

.

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức . Rút gọn thu được kết quả là . Khi đó, giá trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG