Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức: điều kiện x ≥ 0 và x ≠ 1 a) Rút gọn biểu thức P b) Tính giá trị P khi

Cho biểu thức: P equals fraction numerator 2 plus square root of x over denominator square root of x plus 1 end fraction plus fraction numerator 2 minus square root of x over denominator square root of x minus 1 end fraction điều kiện x ≥ 0 và x ≠ 1

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị P khi x equals square root of 17 plus 12 square root of 2 end root

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

3

Câu hỏi tương tự

1) Giải phương trình: 2) Xác định a và b để có đồ thị hàm số đi qua hai điểm A(2;8) và B(3;2)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG