Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức M = x 2 ( 3 x − 2 ) + x ( − 3 x 2 + 1 ) .Hãy chọn câu đúng:

 

Cho biểu thức . Hãy chọn câu đúng:

  1. Giá trị của biểu thức  tại  là 

  2. Giá trị của biểu thức  tại  là 

  3. Giá trị của biểu thức  tại  là 

  4. Giá trị của biểu thức  tại  là 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M = x 2 ( 3 x − 2 ) + x ( − 3 x 2 + 1 ) = − 2 x 2 + x Giá trị của biểu thức M tại x = 0 là 0 Giá trị của biểu thức M tại x = 1 là − 1 Giá trị của biểu thức M tại x = − 2 là − 10 Giá trị của biểu thức M tại x = 3 là − 15

Giá trị của biểu thức  tại  là 

Giá trị của biểu thức  tại  là 

Giá trị của biểu thức  tại  là 

Giá trị của biểu thức  tại  là 

6

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức ( 3 x − 5 ) ( 2 x + 11 ) − ( 2 x + 3 ) ( 3 x + 7 ) là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG