Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức f(x) = x − 1 ​ x ​ , với x > 1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là

Cho biểu thức f(x) =  , với x > 1. 

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là

  1. 2

  2. 3

  3. 1

  4. 0

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Với x > 1, ta có f(x) = x − 1 ​ x ​ = x − 1 ​ + x − 1 ​ 1 ​ ≥ 2 x − 1 ​ . x − 1 1 ​ ​ = 2 Vậy min f(x) = 2 khi x − 1 ​ = x − 1 ​ 1 ​ ⇔ x = 2

Chọn A.

Với x > 1, ta có f(x) =  =  +   2  = 2

Vậy min f(x) = 2 khi  =   x = 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho n số dương x 1 , x 2 , ...x n (n ≥ 2) Đặt S = i = 1 ∑ n ​ x 1 ​ Chứng minh rằng i = 1 ∑ n ​ x i ​ S − x i ​ ​ > n 2 − n

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG