Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức f(x)= ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ +2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình a.

Cho biểu thức f(x)=+2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình  a.

  1. x∈(−∞;−4)∪(−1;+∞)

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f(x)= ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ +2 = ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ + ( x + 1 ) 2 ( x + 1 ) ​ = ( x + 1 ) ( 2 − x ) + 2 x + 2 ​ = ( x + 1 ) x + 4 ​ Dựa vào bảng xét dấu f(x)<0 <=> x ∈ ( − 4 ; − 1 )

f(x)=+2

=+

=

=

Dựa vào bảng xét dấu 

f(x)<0 <=> 

1

Câu hỏi tương tự

Cặp bất phương trình tương đương là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG