Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức C = xyz – (xy + yz + zx) + x + y + z – 1. Phân tích C thành nhân tử và tính giá trị của C khi x = 9; y = 10; z = 101. A. C = (z – 1)(xy – y – x + 1); C = 720 B. C = (z – 1)(y – 1)(x + 1); C = 7200 C. C = (z – 1)(y – 1)(x – 1); C = 7200 D. C = (z + 1)(y – 1)(x – 1); C = 7200

Cho biểu thức  C = xyz – (xy + yz + zx) + x + y + z – 1. Phân tích C thành nhân tử và tính giá trị của C khi x = 9; y = 10; z = 101.

A. C = (z – 1)(xy – y – x + 1); C = 720

B. C = (z – 1)(y – 1)(x + 1); C = 7200

C. C = (z – 1)(y – 1)(x – 1); C = 7200

D. C = (z + 1)(y – 1)(x – 1); C = 7200

  1. C = (z – 1)(xy – y – x + 1); C = 720

  2. C = (z – 1)(y – 1)(x + 1); C = 7200

  3. C = (z – 1)(y – 1)(x – 1); C = 7200

  4. C = (z + 1)(y – 1)(x – 1); C = 7200

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có C = xyz – (xy + yz + zx) + x + y + z – 1 = (xyz – xy) – (yz – y) – (zx – x) + (z – 1) = xy(z – 1) – y(z – 1) – x(z – 1) + (z – 1) = (z – 1)(xy – y – x + 1) = (z – 1).[y(x – 1) – (x – 1)] = (z – 1)(y – 1)(x – 1) Với x = 9; y = 10; z = 101 ta có C = (101 – 1)(10 – 1)(9 – 1) = 100.9.8 = 7200 Đáp án cần chọn là: C. C = (z – 1)(y – 1)(x – 1); C = 7200

Lời giải

Ta có

C = xyz – (xy + yz + zx) + x + y + z – 1

= (xyz – xy) – (yz – y) – (zx – x) + (z – 1)

= xy(z – 1) – y(z – 1) – x(z – 1) + (z – 1)

= (z – 1)(xy – y – x + 1)

= (z – 1).[y(x – 1) – (x – 1)]

= (z – 1)(y – 1)(x – 1)

Với x = 9; y = 10; z = 101 ta có

C = (101 – 1)(10 – 1)(9 – 1) = 100.9.8 = 7200

Đáp án cần chọn là: C. C = (z – 1)(y – 1)(x – 1); C = 7200

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: Một số chính phương lẻ thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG