Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức C = x(y + z) – y(z + x) – z(x – y). Chọn khẳng định đúng. A. Biểu thức C không phụ thuộc vào x; y; z B. Biểu thức C phụ thuộc vào cả x; y; z C. Biểu thức C chỉ phụ thuộc vào y D. Biểu thức C chỉ phụ thuộc vào z

Cho biểu thức C = x(y + z) – y(z + x) – z(x – y). Chọn khẳng định đúng.

A. Biểu thức C không phụ thuộc vào x; y; z

B. Biểu thức C phụ thuộc vào cả x; y; z

C. Biểu thức C chỉ phụ thuộc vào y

D. Biểu thức C chỉ phụ thuộc vào z

  1. Biểu thức C không phụ thuộc vào x; y; z 

  2. Biểu thức C phụ thuộc vào cả x; y; z 

  3. Biểu thức C chỉ phụ thuộc vào y 

  4. Biểu thức C chỉ phụ thuộc vào z 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có C = x(y + z) – y(z + x) – z(x – y) = xy + xz – yz – xy – zx + xy = (xy – xy) + (zy – zy) + (xz – zx) = 0 Nên C không phụ thuộc vào x; y; z Đáp án cần chọn là: A. Biểu thức C không phụ thuộc vào x; y; z

Lời giải

Ta có C = x(y + z) – y(z + x) – z(x – y)

= xy + xz – yz – xy – zx + xy

= (xy – xy) + (zy – zy) + (xz – zx) = 0

Nên C không phụ thuộc vào x; y; z

Đáp án cần chọn là: A. Biểu thức C không phụ thuộc vào x; y; z 

1

Câu hỏi tương tự

Làm tính nhân: 2 x ( x 2 − 7 x − 3 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG