Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức B = x 3 – 6x 2 + 12x + 10. Tính giá trị của B khi x = 1002 A. B = 1000 3 + 18 B. B = 1000 3 C. B = 1000 3 – 2 D. B = 1000 3 + 2

Cho biểu thức B = x3 – 6x2 + 12x + 10. Tính giá trị của B khi x = 1002

A. B = 10003 + 18

B. B = 10003

C. B = 10003 – 2

D. B = 10003 + 2

  1. B = 10003 + 18 

  2.  B = 1000

  3. B = 10003 – 2

  4. B = 10003 + 2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có B = x 3 – 6x 2 + 12x + 10 = x 3 – 3x 2 .2 + 3x.2 2 – 8 + 18 = (x – 2) 3 + 18 Thay x = 1002 vào B = (x – 2) 3 + 18 ta được B = (1002 – 2) 3 + 18 = 1000 3 + 18 Đáp án cần chọn là: A. B = 1000 3 + 18

Lời giải

Ta có B = x3 – 6x2 + 12x + 10

          = x3 – 3x2.2 + 3x.22 – 8 + 18 = (x – 2)3 + 18

Thay x = 1002 vào B = (x – 2)3 + 18 ta được

B = (1002 – 2)3 + 18 = 10003 + 18     

Đáp án cần chọn là: A. B = 10003 + 18 

1

Câu hỏi tương tự

Tim x biết: ( x − 2 ) ( 5 x − 1 ) − 5 x ( x − 3 ) = 5

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG