Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức : a) Tìm x để biểu thức A có nghĩa ; b) Rút gọn biểu thức A.

Cho biểu thức : 
A equals open parentheses 1 minus fraction numerator square root of 2 over denominator x minus square root of 2 end fraction plus fraction numerator square root of 2 over denominator x plus square root of 2 end fraction close parentheses divided by fraction numerator x minus square root of 6 over denominator x squared minus 2 end fraction
a) Tìm x để biểu thức A có nghĩa ;
b) Rút gọn biểu thức A.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. b.

a. x not equal to square root of 2 comma space x not equal to negative square root of 2 comma space x not equal to square root of 6

b. A equals space fraction numerator x squared minus 2 minus x square root of 2 minus 2 plus x square root of 2 minus 2 over denominator x squared minus 2 end fraction divided by fraction numerator x minus square root of 6 over denominator x squared minus 2 end fraction equals fraction numerator x squared minus 6 over denominator x squared minus 2 end fraction cross times fraction numerator x squared minus 2 over denominator x minus square root of 6 end fraction equals x plus square root of 6

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức P= a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm tất cả các giá trị của để

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG