Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức: a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P. b) Tìm các giá trị của x để P nhận giá trị bằng 0.

 

Cho biểu thức:  P equals fraction numerator x to the power of 4 minus 4 x cubed plus 4 x squared over denominator x cubed minus 4 x end fraction 

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để P nhận giá trị bằng 0. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a. P xác định khi mẫu thức khác 0 b.Sử dụng Lời giải chi tiết: a) P xác định khi Vậy không có giá trị nào của x để P = 0.

Phương pháp giải:

a. P xác định khi mẫu thức khác 0

b.Sử dụng a over b equals 0 left right double arrow a equals 0

Lời giải chi tiết:

a) P xác định khi x cubed minus 4 x not equal to 0 

 

Vậy không có giá trị nào của x để P = 0.

 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG