Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức: a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức B. b) Rút gọn biểu thức B. c) Tìm x để cho B nhận giá trị bằng 0.

Cho biểu thức: 

B equals fraction numerator x cubed plus x squared minus 4 x minus 4 over denominator 3 x cubed minus 12 x end fraction 

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức B.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để cho B nhận giá trị bằng 0.


 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0 Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ Lời giải chi tiết: Điều kiện:x ≠ 0;x ≠ 5 vàx ≠−5.

Phương pháp giải:

Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ

 a over b equals 0 left right double arrow a equals 0

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: x ≠ 0;x ≠ 5 và x ≠−5.


 

4

Câu hỏi tương tự

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG