Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để P > 0. c) Tìm x để

Cho biểu thức: 
P equals open parentheses fraction numerator square root of x minus 1 over denominator square root of x minus 2 end fraction plus fraction numerator x squared minus 3 x over denominator x minus square root of x minus 2 end fraction close parentheses divided by open parentheses fraction numerator square root of x over denominator square root of x minus 1 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator x minus 3 square root of x plus 2 end fraction close parentheses
a) Rút gọn P
b) Tìm x để P > 0.
c) Tìm x để P equals negative 2 square root of x squared plus 2 x minus 1 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. space P equals fraction numerator x squared minus 2 x minus 1 over denominator x minus 1 end fraction

2

Câu hỏi tương tự

Tìm ba số nguyên tố mà tích của chúng bằng năm lần tổng của chúng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG