Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức a/ Rút gọn K b/ Tìm x nguyên dương để K nhận giá trị nguyên

Cho biểu thức K equals fraction numerator 3 x plus square root of 9 x end root minus 3 over denominator x plus square root of x minus 3 end fraction minus fraction numerator square root of x plus 1 over denominator square root of x plus 2 end fraction plus fraction numerator square root of x minus 2 over denominator 1 minus square root of x end fraction open parentheses x greater or equal than 0 semicolon space x not equal to 1 close parentheses
a/ Rút gọn K
b/ Tìm x nguyên dương để K nhận giá trị nguyên

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a.

a. 

K equals fraction numerator 3 x plus square root of 9 x end root minus 3 over denominator x plus square root of x minus 3 end fraction minus fraction numerator square root of x plus 1 over denominator square root of x plus 2 end fraction plus fraction numerator square root of x minus 2 over denominator 1 minus square root of x end fraction open parentheses x greater or equal than 0 semicolon space x not equal to 1 close parentheses

3

Câu hỏi tương tự

a/ Cho a + b = 2.T ìm giá trị nhỏ nhất của A = a 2 + b 2 b/ Cho x +2y = 8 . T ìm giá trị lớn nhất của B=xy

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG