Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức : a) Rút gọn biểu thức P b) Tính giá trị biểu thức P với x = 1/2

Cho biểu thức :

P equals open parentheses fraction numerator x squared minus sign 2 x over denominator 2 x squared plus 8 end fraction minus sign fraction numerator 2 x squared over denominator 8 minus sign 4 x plus 2 x squared minus sign x squared end fraction close parentheses. open parentheses 1 minus sign 1 over x minus sign 2 over x squared close parentheses space space left parenthesis x not equal to 0 semicolon space x not equal to 2 right parenthesis

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị biểu thức P với x = 1/2

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có: 2x 2 + 8 = 2(x 2 + 4). 8 – 4x + 2x 2 – x 3 = (8 – x 3 ) - ( 4x - 2x 2 ) = (2 – x).(4 + 2x + x 2 ) - 2x.(2 - x) = (2 – x).(4 + 2x + x 2 – 2x) = (2 - x). (4 + x 2 ) * Do đó: b) Tại hàm số đã cho xác định nên thay vào biểu thức rút gọn của P ta được:

a) Ta có: 2x2 + 8 = 2(x2 + 4).

8 – 4x + 2x2 – x3

= (8 – x3) - ( 4x - 2x2)

= (2 – x).(4 + 2x + x2) - 2x.(2 - x)

= (2 – x).(4 + 2x + x2 – 2x)

= (2 - x). (4 + x2 )

* Do đó:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

b) Tại x equals 1 half hàm số đã cho xác định nên thay x equals 1 half vào biểu thức rút gọn của P ta được:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

3

Câu hỏi tương tự

Kết quả phép tính: 15 x 3 y 5 z : 3 xy 2 z là A. 5x 2 y 3 B. 5xy C. 3x 2 y 3 D. 5xyz

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG