Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức a. Rút gọn biểu thức A b. Tìm những giá trị nguyên của x sao cho biểu thức A cũng có giá trị nguyên

Cho biểu thức A equals square root of fraction numerator open parentheses x squared minus 3 close parentheses squared plus 12 x squared over denominator x squared end fraction end root plus square root of open parentheses x plus 2 close parentheses squared minus 8 x squared end root

a. Rút gọn biểu thức A

b. Tìm những giá trị nguyên của x sao cho biểu thức A cũng có giá trị nguyên

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A equals square root of fraction numerator open parentheses x squared minus 3 close parentheses squared plus 12 x squared over denominator x squared end fraction end root plus square root of open parentheses x plus 2 close parentheses squared minus 8 x squared end root

1

Câu hỏi tương tự

CD; K, M thuộc cạnh DA sao cho hình 8 - giác EFGHIJKM có các góc bằng nhau. Chứng minh rằng nếu độ dài các cạnh của hình 8 - giác EFGHIJKM là các số hữu tỉ thì EF = IJ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG