Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm thuộc sao cho A luôn nhận giá trị nguyên.

 

Cho biểu thức:  

A equals open parentheses fraction numerator x minus 3 over denominator x end fraction minus fraction numerator x over denominator x minus 3 end fraction plus fraction numerator 9 over denominator x squared minus 3 x end fraction close parentheses divided by fraction numerator 2 x minus 2 over denominator x end fraction 

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm double-struck X thuộc straight integer numbers sao cho A luôn nhận giá trị nguyên.  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm ĐKXĐ Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ Lời giải chi tiết: Điều kiện:x≠0, x≠1 vàx≠3

Phương pháp giải:

Tìm ĐKXĐ

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: x≠0, x≠1 và x≠3 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:10(3x−2)−3(5x+2)+5(11−4x)=25.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG