Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức a. Rút gọn A b. Tìm giá trị của x để A =3

Cho biểu thức 

A equals space open parentheses fraction numerator x square root of x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction minus fraction numerator x minus 1 over denominator square root of x minus 1 end fraction close parentheses divided by open parentheses square root of x plus fraction numerator square root of x over denominator square root of x minus 1 end fraction close parentheses space v ớ i space x greater than 0 space v à space x not equal to 1 space

a. Rút gọn A

b. Tìm giá trị của x để A =3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Hãy rút gọn biểu thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG