Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức a) Chứng minh P = a -1. b) Tính giá trị của P khi

Cho biểu thức P equals open parentheses fraction numerator a plus square root of a over denominator square root of a plus 1 end fraction plus 1 close parentheses open parentheses fraction numerator a minus square root of a over denominator square root of a minus 1 end fraction minus 1 close parentheses v ớ i space a greater or equal than 0 semicolon space a not equal to 1 space
a) Chứng minh P = a -1.
 
b) Tính giá trị của P khi a equals square root of 4 plus 2 square root of 3 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a.

a. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức a. Tìm điều kiện của x để M có nghĩa và rút gọn M b. tìm x để M = 5 c. Tìm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG