Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biểu thức A = ( 1 + x ) n ( n Î N * ) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Cho biểu thức A=(1+ x)n(nΠN *). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  1. Hệ số của xn-1  bằng n 

  2. Hệ số của x bằng n .

  3. Hệ số của xbằng 
  4. Hệ số của xbằng Cnk

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Hệ số của x 2 bằng 2 n ( n + 1 ) ​ + Ta có số thứ k + 1 trong khai triển ( 1 + x ) n là T k + 1 = C n k 1 n - k x k = C n k x k + Khi đó

ĐÁP ÁN C. Hệ số của xbằng 

+ Ta có số thứ k+1 trong khai triển(1+ x) 

là Tk +1= Cnk 1n -k x k= Cnk xk

+ Khi đó 

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Một người có 10 đôi giày khác nhau. Trong lúc đi du lịch vội vã nên đã lấy ngẫu nhiên 4 chiếc giày. Tính xác suất để người đó không lấy được đôi giầy nào đúng.

604

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG