Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Biểu diễn của theo và là

Cho a equals log subscript 2 5 comma space b equals log subscript 2 9. Biểu diễn của P equals log subscript 2 40 over 3 theo a và b là

  1. P=3 plus a minus 2 b

  2. P=3 plus a minus 1 half b

  3. P=fraction numerator 3 a over denominator 2 b end fraction

  4. P=3 plus a minus square root of b

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề bài ta có: P=

Theo đề bài ta có: b equals log subscript 2 9 equals log subscript 2 3 squared equals log subscript 2 3 rightwards double arrow log subscript 2 3 equals b over 2

P=log subscript 2 40 over 3 equals log subscript 2 40 minus log subscript 2 3 equals log subscript 2 left parenthesis 2 cubed.5 right parenthesis minus log subscript 2 3

equals 3 plus log subscript 2 5 minus log subscript 2 3 equals 3 plus a minus b over 2

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG