Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết a , b là các số thực và a > b ,khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho biếtlà các số thực và , khẳng định nào sau đây là đúng?

R. Roboctvx51

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu A sai ví dụ 2 > 0 ⇒ 2.2 > 2.0 Câu B sai với a = 3 , b = 2 , c = − 2 Câu C đúng vì − a < − b ⇔ a > b Câu D sai khi c ≤ 0

Câu A sai ví dụ 

Câu B sai với 

Câu C đúng vì 

Câu D sai khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c > 0 a + b + c = 1 ​ . Tìm giá trị lớn nhất củabiểu thức: S = b ​ a a ​ ​ + c ​ b b ​ ​ + a ​ c c ​ ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG