Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết a = lo g 2 ​ 5 và b = lo g 5 ​ 7 . Tính theo a và b

Cho biết  và . Tính log subscript cube root of 5 end subscript 49 over 8 theo a và b

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: = 3 lo g 5 ​ 2 3 7 2 ​ = 3 ( 2 lo g 5 ​ 7 − 3 lo g 5 ​ 2 ) = 3 ( 2 b − a 3 ​ )

Ta có: log subscript cube root of 5 end subscript 49 over 8 equals log subscript 5 to the power of 1 third end exponent end subscript 49 over 8

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dương thỏa mãn . Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất tại . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG