Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết x 3 = 2 p + 1 trong đóxlà số tự nhiên,plà số nguyên tố. Tìmx.

Cho biết  trong đó x là số tự nhiên, p là số nguyên tố. Tìm x.

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì p là số nguyên tố nên 2p + 1 là số lẻ. Mà x 3 = 2 p + 1 nên x 3 cũng là một số lẻ, suy ra x là số lẻ Gọi x = 2 k + 1 ( x ∈ N ) x 3 = 2 p + 1 ⇒ ( 2 k + 1 ) 3 = 2 p + 1 ⇔ 8 k 3 + 12 k 2 + 6 k + 1 = 2 p + 1 ⇔ 2 p = 8 k 3 + 12 k 2 + 6 k ⇔ p = 4 k 3 + 6 k 2 + 3 k = k ( 4 k 2 + 6 k + 3 ) Mà p là số nguyên tố nên k = 1 => x = 3 Vậy số cần tìm là x = 3

Vì p là số nguyên tố nên 2p + 1 là số lẻ. Mà  nên  cũng là một số lẻ, suy ra  là số lẻ

Gọi 

Mà p là số nguyên tố nên k = 1 => x = 3

Vậy số cần tìm là x = 3

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức ( 2 − x ) 2 được kết quả bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG