Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết , tính giá trị biểu thức

Cho biết 9 to the power of x minus 12 squared equals 0 , tính giá trị biểu thức P equals 1 over 3 to the power of negative x minus 1 end exponent minus 8.9 to the power of fraction numerator x minus 1 over denominator 2 end fraction end exponent plus 19
 

  1. 15

  2. 31

  3. 23

  4. 22

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

 9 to the power of x minus 12 squared equals 0 left right double arrow 9 to the power of x equals 12 squared left right double arrow x equals log subscript 3 squared end subscript 12 squared equals log subscript 3 12 rightwards double arrow 3 to the power of x equals 3 to the power of log subscript 3 12 end exponent equals 12

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số y = .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG