Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết tổng tất cả các hệ số của khai triển (x 2 +1 ) n là 1024. Hãy tìm hệ số của hạng tửa.x 12 trong khai triển là:...

Cho biết tổng tất cả các hệ số của khai triển (x2 +1 )n là 1024. Hãy tìm hệ số của hạng tử a.x12 trong khai triển là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành hàng dọc. Số cách sắp xếp không có học sinh cùng giới đứng cạnh nhau là...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG