Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết tích phân ∫ 0 1 ​ ( x + 1 ) ( x + 2 ) ( x 2 + 2 ) d x ​ = a + b ln 2 + c ln 3 ;với a, b, c là những số nguyên. Giá trị của biểu thức T = a + b + 2c bằng:

Cho biết tích phân ; với a, b, c là những số nguyên. Giá trị của biểu thức T = a + b + 2c bằng:  

  1. - 2

  2. 4

  3. - 3

  4. 7

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : I = ∫ 0 1 ​ ( x + 1 ) ( x + 2 ) ( x 2 + 2 ) d x ​ = ∫ 0 1 ​ ( 1 − ( x + 1 ) ( x + 2 ) 3 x ​ ) d x = ∫ 0 1 ​ ( 1 − x + 1 A ​ − x + 2 B ​ ) d x Với phép phân tích: ( x + 1 ) ( x + 2 ) 3 x ​ = x + 1 A ​ + x + 2 B ​ = ( x + 1 ) ( x + 2 ) ( A + B ) x + ( 2 A + B ) ​ { A + B = 3 2 A + B = 0 ​ ⇔ { A = − 3 B = 6 ​ Suy ra I = ∫ 0 1 ​ ( 1 − ( x + 1 ) ( x + 2 ) 3 x ​ ) d x = ∫ 0 1 ​ ( 1 − x + 1 A ​ − x + 2 B ​ ) d x = ∫ 0 1 ​ ( 1 + x + 1 3 ​ − x + 2 6 ​ ) d x I = ∫ 0 1 ​ ( 1 + x + 1 3 ​ − x + 2 6 ​ ) dx = ( x + 3 In ∣ x + 1 ∣ − 6 In ∣ x + 2 ∣ ) ∣ ∣ ​ 0 1 ​ = 1 + 9 In 2 − 6 In 3 = a + In 2 + cIn 3 Suy ra : ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = 1 b = 9 c = − 6 ​ ⇒ T = + b + 2 c = − 2

 

Với phép phân tích: 

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Chho hàm số có bảng biến thiên như sau: Khi đó |f(x)|=m có bốn nghiệm phân biệt x 1 ​ < x 2 ​ < x 3 ​ < 2 1 ​ < x 4 ​ khi và chỉ khi:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG