Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết , khẳng định nào sau đây Đúng?

Cho biết left parenthesis x minus 2 right parenthesis to the power of fraction numerator negative 1 over denominator 3 end fraction end exponent greater than left parenthesis x minus 2 right parenthesis to the power of fraction numerator negative 1 over denominator 6 end fraction end exponent, khẳng định nào sau đây Đúng?
 

  1. 2 less than x less than 3

  2. 0 less than x less than 1

  3. x greater than 2

  4. x greater than 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG