Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết: a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ = 2 , ( 1 ) a 2 1 ​ + b 2 1 ​ + c 2 1 ​ = 2 ( 2 ) Chứng minh rằng a + b + c = abc.

Cho biết:

Chứng minh rằng a + b + c = abc.

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ (1)suy ra a 2 1 ​ + b 2 1 ​ + c 2 1 ​ = 2 ( ab 1 ​ + a c 1 ​ + b c 1 ​ ) = 4. Do (2) nên ab 1 ​ + a c 1 ​ + b c 1 ​ = 1 , suy ra ab c a + b + c ​ = 1. Do đó a + b + c = abc.

Từ (1) suy ra

Do (2) nên  suy ra 

Do đó a + b + c = abc.

 

 

1

Câu hỏi tương tự

tìm dư của phép chia x 7 + x 5 + x 3 + 1 cho x 2 − 1

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG