Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết F ( x ) = ∫ 2 sin x + cos x + 3 5 cos x + 3 ​ d x v a ˋ c o ˊ F ( − 2 π ​ ) = − 2 π ​ . Biết F ( 2 π ​ ) = 2 π ​ + a ln b , với a và b là số nguyên dương. Giá trị của biểu thức ( a + b )tương ứng băng:

Cho biết . Biết với a và b là số nguyên dương. Giá trị của biểu thức ( a + b )tương ứng băng:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đây là tích phân cơ bản của lượng giác, ta có: 5 cos x + 3 = α ( 2 sin x + cos x + 3 ) + β ( 2 cos x − sin x ) Đống nhất thức, suy ra: { α = 1 β = 2 ​ Suy ra: F ( x ) = ∫ ( 1 + 2 sin x + cos x + 3 2 ( 2 cos x − sin x ) ​ ) d x = x + 2 ln ∣ 2 sin x + cos x + 3 ∣ + C Với: F ( − 2 π ​ ) = − 2 π ​ + 2 ln ∣ ∣ ​ 2 sin 2 − π ​ + cos 2 − π ​ + 3 ∣ ∣ ​ + C ⇔ − 2 π ​ = − 2 π ​ + 2 ln 1 + C ⇒ C = 0 Suy ra: F ( x ) = x + 2 ln ∣ 2 sin x + cos x + 3 ∣ ⇒ F ( 2 π ​ ) = 2 π ​ + 2 ln ∣ ∣ ​ 2 sin 2 π ​ + cos 2 π ​ + 3 ∣ ∣ ​ = 2 π ​ + 2 ln 5 = 2 π ​ + a ln b S u y r a : { a = 2 b = 5 ​ ⇒ ( a + b ) = 7

Đây là tích phân cơ bản của lượng giác, ta có:

Đống nhất thức, suy ra:

Suy ra:

Với:

Suy ra:

1

Câu hỏi tương tự

Tốc độ phát triển của số lượng vi khuẩn trong hồ bơi được môhình bởi hàm số B ′ ( t ) = ( 1 + 0 , 3 t ) 2 1000 ​ , t ≥ 0 , trong đó B(t)à số lượng vi khuẩn trên mỗi mlnước tại ngày thứ t .Số lượng vi ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG