Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biết cos α = − 13 5 ​ ( 9 0 ∘ < α < 18 0 ∘ ) - Tìm góc α - Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α

Cho biết 

- Tìm góc 

- Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

cos α = − 13 5 ​ ⇒ cos α ≈ − 0 , 3846 ⇒ α ≈ 11 2 ∘ 1 9 ′ Sử dụng liên hệ sin 2 α + cos 2 α = 1 ⇒ sin 2 α = 1 − ( − 13 5 ​ ) 2 = 1 3 2 144 ​ Với 9 0 ∘ < α < 18 0 ∘ ⇒ sin α > 0 nên: sin 2 α = 169 144 ​ ⇒ sin α = 13 12 ​ tan α = cos α sin α ​ = − 5 12 ​ = − 2 , 4 ; co t α = tan α 1 ​ = − 12 5 ​

Sử dụng liên hệ 

Với  nên:

6

Câu hỏi tương tự

Cho hai góc α và β với α + β = 9 0 ∘ . Tính giá trị của biểu thức P=sin⁡αcos⁡β+sin⁡βcos⁡α.

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG