Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau: X 1 3 5 7 9 P 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 P(X>4) có giá trị bằng:

Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau: 

X 1 3 5 7 9
P 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1

P(X>4) có giá trị bằng:

 

  1. 0,6

  2. 0, 8

  3. 0,7

  4. 0,5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 0,7

ĐÁP ÁN C. 0,7

1

Câu hỏi tương tự

Một lô hàng gồm sản phẩm tốt và sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG