Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: X 1 2 3 P 0,3 0,6 0,1 Xác định mệnh đề: (I) Kì vọng của X là E(X) = 1,8 (II) Phương sai của X là V(X) = 0,36 Mệnh đề nào đúng?

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: 

X 1 2 3
P 0,3 0,6 0,1

 

Xác định mệnh đề:

(I) Kì vọng của X là E(X) = 1,8 

(II) Phương sai của X là V(X) = 0,36

Mệnh đề nào đúng?

 

  1. (I) đúng, (II) sai

  2. (I) sai, (II) đúng

  3. Cả (I) và (II) đều đúng

  4. Cả (I) và (II) đều sai. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Cả (I) và (II) đều đúng Ta có: E(X) = 1.0,3 + 2.0,6 + 3.0,1 = 1,8 Vậy (I) đúng Phương sai: V(X) = (1- 1,8) 2 .0,3 + (2 - 1,8) 2 .0,6 + (3-1,8) 2 .0,1 = 0,36 Vậy (II) đúng

ĐÁP ÁN C.Cả (I) và (II) đều đúng

Ta có: E(X) = 1.0,3 + 2.0,6 + 3.0,1 = 1,8

Vậy (I) đúng

Phương sai:

V(X) = (1- 1,8)2 .0,3 + (2 - 1,8)2 .0,6 + (3-1,8)2.0,1 = 0,36

Vậy (II) đúng 

 

1

Câu hỏi tương tự

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc bốn lần và quan sát số chấm xuất hiện. Xác suất xúc sắc xuất hiện số chấm lớn hơn hay bằng ít nhất lần bằng bao nhiêu?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG