Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba vectơ a = ( 3 ; − 1 ; − 2 ) , b = ( 1 ; 2 ; m ) , c = ( 5 ; 1 ; 7 ) . Xác định m để c = [ a , b ]

Cho ba vectơ .  Xác định m để

  1. m = - 1

  2. m = - 9 

  3. m = 1

  4. m = 9 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.m = - 1

ĐÁP ÁN A. m = - 1 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giácABC⋅ A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ có tất cả các cạnh đều bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 3 0 0 .Hình chiếuHcủaAlên mặt phẳng( A 1 ​ B 1 ​ C 1 ​ )thuộc đường thẳng B 1 ​ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG