Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số x, y, z thỏa mãn đồng thời: Tìm giá trị biểu thức:

Cho ba số x, y, z thỏa mãn đồng thời:

x squared plus 2 y plus 1 equals y squared plus 2 z plus 1 equals z squared plus 2 x plus 1 equals 0

Tìm giá trị biểu thức: A equals x to the power of 2007 plus y to the power of 2007 plus z to the power of 2007

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thuyết ta có: Cộng từng vế các đẳng thức ta có:

Từ giả thuyết ta có:

Cộng từng vế các đẳng thức ta có:

open parentheses x squared plus 2 x plus 1 close parentheses plus open parentheses y squared plus 2 y plus 1 close parentheses plus open parentheses z squared plus 2 z plus 1 close parentheses equals 0

A equals x to the power of 2007 plus y to the power of 2007 plus z to the power of 2007 space equals open parentheses negative 1 close parentheses to the power of 2007 plus open parentheses negative 1 close parentheses to the power of 2007 plus open parentheses negative 1 close parentheses to the power of 2007 space equals negative 3

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ba số nguyên tố mà tích của chúng bằng năm lần tổng của chúng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG