Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực không âm thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của

Cho ba số thực không âm thỏa mãn a greater than b greater than c comma space 3 a b plus 6 b c plus 7 c a less or equal than 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của P equals 32 over open parentheses a minus b close parentheses to the power of 4 plus 1 over open parentheses b minus c close parentheses to the power of 4 plus 1 over open parentheses c minus a close parentheses to the power of 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu và thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG