Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực dương khác . Đồ thị các hàm số được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho ba số thực dương  khác . Đồ thị các hàm số  được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Hàm số nghịch biến trên nên Hàm số đồng biến trên nên . Mặt khác, nên . Như vậy, .

Ta có:

Hàm số  nghịch biến trên  nên  

Hàm số  đồng biến trên  nên .

Mặt khác,  nên .

Như vậy, .

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG