Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn (a+b)(b+c)(c+a)=1. Chứng minh ab + ac + bc

Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn (a+b)(b+c)(c+a)=1. Chứng minh ab + ac + bcless or equal than3 over 4

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

a/ Tìm các số nguyên dương x, y, z thỏa các điều kiện sau: và b/ Chứng tỏ rằng có thể tìm được 2005 số nguyên dương đôi một khác nhau mà tổng tất cả các nghịch đảo của chúng bằng 1.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG