Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực dương a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân đồng thời thỏa mãn điều kiện a 3 + b 3 + c 3 a 2 b 2 c 2 ​ = 4 .Tính giá trị của biểu thức P= a 3 1 ​ + b 3 1 ​ + c 3 1 ​

Cho ba số thực dương a, b, c  là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân đồng thời
thỏa mãn điều kiện .Tính giá trị của biểu thức P=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có a 3 + b 3 + c 3 a 2 b 2 c 2 ​ = 4 ⇔ 4 1 ​ = a 2 b 2 c 2 a 3 + b 3 + c 3 ​ = b 2 c 2 a ​ + c 2 a 2 b ​ + a 2 b 2 c ​ Mặt khác vì a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân nên ac= b 2 Do vậy: 4 1 ​ = b 2 c 2 a ​ + c 2 a 2 b ​ + a 2 b 2 c ​ = a c 3 a ​ + b 4 b ​ + a 3 c c ​ = a 3 1 ​ + b 3 1 ​ + c 3 1 ​ ⇒ P = 4 1 ​

Ta có 

Mặt khác vì a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân nên ac=

Do vậy:==

1

Câu hỏi tương tự

Xét tính tăng, giảm của dãy số ( u n ​ ) với u n ​ = n 2 + 1 n ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG