Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn a + b + c ≤ 3 . Tìm giá trị lớn nhất của: P = a 2 + 1 ​ a + 1 + a a 2 + 1 ​ ​ + b 2 + 1 ​ b + 1 + b b 2 + 1 ​ ​ + c 2 + 1 ​ c + 1 + c c 2 + 1 ​ ​

Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của:

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu thức P viết lại: P = T a 2 + 1 ​ a + 1 ​ + b 2 + 1 ​ b + 1 ​ + c 2 + 1 ​ c + 1 ​ ​ ​ + a + b + c X e ˊ t h a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) = x 2 + 1 ​ x + 1 ​ . T ậ p x a ˊ c đ ị nh D = R f ′ ( x ) = x 2 + 1 ( x + 1 ) ′ x 2 + 1 ​ − ( x 2 + 1 ​ ) ′ ( x + 1 ) ​ = ( x 2 + 1 ) x 2 + 1 ​ 1 − x ​ f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 1 Bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên thấy: f ( x ) ≤ 2 ​ , ∀ x ∈ R S u y r a : a 2 + 1 ​ a + 1 ​ ≤ 2 ​ ( 1 ) ; b 2 + 1 ​ b + 1 ​ ≤ 2 ​ ( 2 ) ; c 2 + 1 ​ c + 1 ​ ≤ 2 ​ ( 3 ) C ộ n g ( 1 ) , ( 2 ) v a ˋ ( 3 ) t h eo v e ^ ˊ , t a đư ợ c : T ≤ 3 2 ​ ( 4 ) T h eo g i ả t hi e ^ ˊ t : a + b + c ≤ 3 C ộ n g ( 4 ) v a ˋ ( 5 ) t h eo v e ^ ˊ ⇒ P ≤ 3 2 ​ + 3 Đ ẳ n g t h ứ c x ả y r a ⇔ a = b = c = 1 V ậ y ma x P ≤ 3 2 ​ + 3

Biểu thức P viết lại:

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên thấy: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba điểm A ( 3 , 1 , 0 ) ; B ( 2 , 1 , − 1 ) ; C ( x , y , − 1 ) . Tìm tọa độ của C để tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG