Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số thực a, b, c khác 0. Xét các phát biểu sau (1) Nếu a, b, c theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng (công sai khác 0) thì ba số theo thứ tự đó cũng lập thành cấp số cộng (2) Nếu a, b, c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân thì ba số theo thứ tự đó cũng lập thành cấp số nhân Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. (1) đúng, (2) sai B.cả (1) và (2) đúng C.cả (1) và (2) sai D.(2) đúng, (1) sai

Cho ba số thực a, b, c khác 0. Xét các phát biểu sau

(1) Nếu a, b, c theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng (công sai khác 0) thì ba số 1 over a comma 1 over b comma 1 over c theo thứ tự đó cũng lập thành cấp số cộng

(2) Nếu a, b, c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân thì ba số 1 over a comma 1 over b comma 1 over c theo thứ tự đó cũng lập thành cấp số nhân

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. (1) đúng, (2) sai

B. cả (1) và (2) đúng

C. cả (1) và (2) sai

D. (2) đúng, (1) sai

  1. (1) đúng, (2) sai

  2. cả (1) và (2) đúng

  3. cả (1) và (2) sai

  4. (2) đúng, (1) sai

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. Vậy cả 2 đều sai chọn C.

Đáp án đúng là C.

Vậy cả 2 đều sai chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Ba số x, y, z theo thứ tự lập thành cấp số nhân với công bội , đồng thời các số x, 2y, 3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai . Tìm q? A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG