Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số không âm a, b, c . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho ba số không âm a, b, c  . Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. a + b + c 3

  2. abc  3

  3. a + b + c 

  4. a + b + c 4

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Áp dụng bất đẳng thức côsi ta có: 3 a + b + c ​ ≥ 3 ab c ​ ⇔ a + b + c ≥ 3 3 ab c ​

Chọn A
Áp dụng bất đẳng thức côsi ta có:      a + b + c 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho x ≤ 1 ; x + y ≥ 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG