Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số dương a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị lớn nhất của biểu thức có dạng . Hỏi x+y bằng bao nhiêu:

Cho ba số dương a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị lớn nhất của biểu thức P equals fraction numerator square root of a squared plus 8 b c end root plus 3 over denominator square root of open parentheses 2 a plus c close parentheses squared plus 1 end root end fraction có dạng x square root of y open parentheses x comma y element of straight natural numbers close parentheses. Hỏi x+y bằng bao nhiêu:

  1. 9

  2. 11

  3. 13

  4. 7

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 11

ĐÁP ÁN B. 11

1

Câu hỏi tương tự

Dãy số a 1 ​ , a 2 ​ , … x xác dịnh theo công thức a n ​ = k a n − 1 ​ + l ( n = 2 , 3 , … + 3 m u ) . Hãy biểu diễn a n ​ theo a 1 ​ , k , l và $n$.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG