Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a+b+c=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của

Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a+b+c=1.  Tìm giá trị nhỏ nhất của A equals 14 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses plus fraction numerator a b plus b c plus c a over denominator a squared b plus b squared c plus c squared a end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG