Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số cương a, b, c thỏa điều kiện abc=1. Hãy tìm GTNN của biểu thức: P = a 2 b + a 2 c cb ​ + b 2 a + b 2 c ac ​ + c 2 a + c 2 b ab ​

Cho ba số cương a, b, c thỏa điều kiện abc=1. Hãy tìm GTNN của biểu thức: 

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có a 2 b + a 2 c b c ​ = a 2 ( b + c ) b c ​ = a 2 ( b 1 ​ + c 1 ​ ) 1 ​ = b 1 ​ + c 1 ​ a 2 1 ​ ​ Đặt x = a 1 ​ , y = b 1 ​ , z = c 1 ​ giả thiết a, b, c>0, abc=1nên x,y,z>0và xyz=1 Vậy P = y + z x 2 ​ + z + x y 2 ​ + x + y z 2 ​ Theo bất đẳng thức Bunhiacopski ta có : ( y + z + z + x + x + y ) P ≥ ( y + z ​ ⋅ y + z ​ x ​ + z + x ​ z + x ​ y ​ + x + y ​ ⋅ x + y ​ z ​ ) 2 ⇔ 2 ( x + y + z ) P ≥ ( x + y + z ) 2 ⇔ P ≥ 2 1 ​ ( x + y + z ) ≥ 2 1 ​ 3 3 x yz ​ = 2 3 ​ ⇔ P ≥ 2 3 ​ Nếu P = 2 3 ​ thì x = y = z = 1 ⇒ a = b = c = − 1 Đảo lại, nếu a=b=cthì P = 2 3 ​ vậy min P = 2 3 ​

Ta có 

Đặt giả thiết a, b, c>0, abc=1 nên x,y,z>0 và xyz=1
Vậy
Theo bất đẳng thức Bunhiacopski ta có :


Nếu thì

Đảo lại, nếu a=b=c thì vậy

1

Câu hỏi tương tự

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của các hàm số sau tại điểm x 0 ​ : y = x + 1 tại x 0 ​ = − 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG