Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số a b c, theo thứ tự vừa lập thành cấp số cộng, vừa lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi

Cho ba số a b c, theo thứ tự vừa lập thành cấp số cộng, vừa lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi

  1.  a = d, b = 2d, c = 3d với d not equal to 0cho trước.

  2. a = 1; b = 2; c = 3

  3. a = q, b = q2, c= q3 với q not equal to 0 cho trước 

  4. a = b = c

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. a = d, b = 2d, c = 3d với cho trước. Khi d =0 và q = 1

ĐÁP ÁN A. a = d, b = 2d, c = 3d với d not equal to 0cho trước.

Khi d =0 và q = 1

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu a,b,c là các số hạng thứ p,q,r của một cấp số cộng cũng như của một cấp số nhân thì a b − c ⋅ b c − a ⋅ c a − b = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG