Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba số a, b, c. Chứng minh rằng phuwong trình sau có nghiệm:

Cho ba số a, b, c. Chứng minh rằng phuwong trình sau có nghiệm:

display style a not stretchy left parenthesis x minus b not stretchy right parenthesis not stretchy left parenthesis x minus c not stretchy right parenthesis plus b not stretchy left parenthesis x minus c not stretchy right parenthesis not stretchy left parenthesis x minus a not stretchy right parenthesis plus c not stretchy left parenthesis x minus a not stretchy right parenthesis not stretchy left parenthesis x minus b not stretchy right parenthesis equals 0

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt f ( x ) = a ( x − b ) ( x − c ) + b ( x − c ) ( x − a ) + c ( x − a ) ( x − b ) thì f(x) là hàm liên tục trên R. Từ Suy ra ⇒ Phương trình f(x) = 0 có nghiệm

Đặt  thì f(x) là hàm liên tục trên R.

Từ display style f not stretchy left parenthesis 0 not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis a not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis b not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis c not stretchy right parenthesis equals negative 3 a to the power of 2 end exponent b to the power of 2 end exponent c to the power of 2 end exponent not stretchy left parenthesis a minus b not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent not stretchy left parenthesis a minus c not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent not stretchy left parenthesis b minus c not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent less or equal than 0

Suy ra display style open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell not stretchy left curly bracket table attributes columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell f not stretchy left parenthesis 0 not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis a not stretchy right parenthesis less or equal than 0 end cell row cell f not stretchy left parenthesis b not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis c not stretchy right parenthesis greater or equal than 0 end cell end table end cell row cell not stretchy left curly bracket table attributes columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell f not stretchy left parenthesis 0 not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis a not stretchy right parenthesis greater or equal than 0 end cell row cell f not stretchy left parenthesis b not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis c not stretchy right parenthesis less or equal than 0 end cell end table end cell end table not stretchy rightwards double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell f not stretchy left parenthesis 0 not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis a not stretchy right parenthesis less or equal than 0 end cell row cell f not stretchy left parenthesis b not stretchy right parenthesis times f not stretchy left parenthesis c not stretchy right parenthesis less or equal than 0 end cell end table close close

Phương trình f(x) = 0 có nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { a x 2 + ( 2 a + 1 ) x 4 x + 1 ​ − 1 ​ 3 ​ khi khi x = 0 ​ x  = 0 ​ . Biết alà giá trị để hàm số liên tục tại x 0 ​ = 0 tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình x 2 − x + 36 a ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG