Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba đường thẳng Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho ba đường thẳng open parentheses D subscript 1 close parentheses colon space 3 x plus y equals 0 open parentheses D subscript 2 close parentheses colon space x minus y equals negative 4 open parentheses D subscript 3 close parentheses colon space 0 comma 5 x plus y equals 5 comma 5

Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. open parentheses D subscript 1 close parentheses  và open parentheses D subscript 2 close parentheses cắt nhau tại điểm open parentheses negative 1 semicolon space 3 close parentheses

  2. open parentheses D subscript 1 close parentheses và open parentheses D subscript 3 close parentheses cắt nhau tại điểm open parentheses 1 semicolon space minus 2 close parentheses

  3. open parentheses D subscript 2 close parentheses và open parentheses D subscript 3 close parentheses cắt nhau tại điểm open parentheses 3 semicolon space minus 1 half close parentheses

  4. A), B), C) đều đúng

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG