Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba điểm A ( 2 − 1 , 1 ) ; B ( 3 , − 2 , − 1 ) ; C ( 1 , 3 , 4 ) . Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (yOz)

Cho ba điểm . Tìm tọa độ giao điểm của đường

thẳng AB và mặt phẳng (yOz)

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M ( 0 , y , z ) là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng ( y O z ) . Ta có

Gọi  là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng .

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho hai vector a ⇀ = ( a 1 ​ , a 2 ​ , a 3 ​ ) , b = ( b 1 ​ , b 2 ​ , b 3 ​ ) kh a ˊ c 0 . Tíchhữu hướng của a ⇀ v a ˋ b ⇀ l a ˋ c ⇀ . cos ( a ⇀ , b ⇀ ) là biểu thức nào sau đâ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG