Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba điểm A(2;-3), B(5;2), C(-1;0). Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tọa độ:

Cho ba điểm A(2;-3), B(5;2), C(-1;0). Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tọa độ:

  1. open parentheses 3 over 2 comma 4 close parentheses

  2. open parentheses 9 over 4 comma 1 fourth close parentheses

  3. open parentheses 3 over 2 comma 2 close parentheses

  4. open parentheses 3 over 2 comma 1 half close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm âm của phương trình 2 x+1 + 2 -x = 2 là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG