Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ba điểm A(2,-1,1), B(3,-2,-1); C(1,3,4). Tìm điểm E trên mặt phẳng (xOy) cách đều A, B, C.

Cho ba điểm A(2,-1,1), B(3,-2,-1); C(1,3,4). Tìm điểm E trên mặt phẳng (xOy)

cách đều A, B, C.

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giảiphương trình sau: e s i n ( x − 4 π ​ ) = tan x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG